english version
Cel i działalność Spółki

Celem Stem Cells Spin jest komercjalizacja innowacyjnych odkryć związanych z komórkami macierzystymi o symbolu MIC-1  w zakresie hodowli, wyprowadzania i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych.

Podstawowy zakres działalności Spółki obejmuje:
  • Hodowlę komórek macierzystych MIC-1;
  • Wytwarzanie substancji będących pochodnymi komórek MIC-1;
  • Prace badawczo – rozwojowe nad technologią hodowli MIC-1 i wytwarzanych na ich bazie substancji;
  • Badanie właściwości oraz potencjalnych pól zastosowań dla produkowanych substancji biotechnologicznych;
  • Opracowywanie produktów oraz proces ich badań aplikacyjnych i rejestracji;
  • Sprzedaż produkowanych produktów i substancji biotechnologicznych.

Podstawą ww. działań jest hodowla (produkcja) komórek macierzystych MIC-1, zaś finalnym efektem sprzedaż leków i innych produktów wykorzystujących substancje aktywne z nich wyprowadzone - wizualizuje to poniższy rysunek:

Ze względu na standardy bezpieczeństwa hodowla komórek macierzystych MIC-1 i wytwarzanie substancji na ich podstawie realizowane są wyłącznie „in house” (dotyczy to procesów badawczych i produkcji). Mając natomiast na względzie efektywność biznesową, zadania wymagające specjalistycznej aparatury i unikalnych kompetencji, zlecane są zweryfikowanym uprzednio podmiotom zewnętrznym w ramach ściśle wyznaczonych i kontrolowanych przez właściwych pracowników zadań. Powyższy model zarządzania pozwala na skupienie zasobów na najważniejszych celach.
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: