english version
Struktura własności

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 133 650,00  zł i dzieli się na 41 336 500 akcji serii A ,B, C, D, F i H o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
a)    1.700.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do dwóch głosów na WZ,
b)    4.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c)    476.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d)    4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e)    1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
f)     28.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 


              
Liczba akcji (szt.)
 
Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A
1 700 000
 
4,11 % 3 400 000 7,90 %
Seria B
4 460 000
 
10,79 % 4 460 000  10,36 %

Seria C
 
476 500 1,15 % 476 500  1,11 %

Seria D
4 800 000 11,61 % 4 800 000 11,15 %
Seria F 1 500 000
3,63 %
 
1 500 000 3,49 %
Seria H 28 400 000
68,70 %
 
28 400 000 65,99 %
Suma
41 336 500
 
100,00 % 43 036 500 100,00 %

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w KZ oraz głosach na WZ.

 
  Akcje serii A*
Akcje na okaziciela Liczba akcji (łącznie) Udział w KZ Emitenta Liczba głosów na WZ Emitenta Liczba głosów na WZ Emitenta
Billow Limited, w tym** 0 28 400 000 28 400 000 68,70 % 28 400 000 65,99 %
Medcervin Sp. z o.o. 0 28 400 000 28 400 000 68,70 % 28 400 000 68,70 %
Marek Cegielski, w tym***:   675 000  892 500  1 567 500 3,79 %  2 242 500  5,21 % 
Marek Cegielski (bezpośrednio)  0  442 500  442 500 1,07 %  442 500  1,03 % 
Dr Marek Cegielski sp. z o.o.  675 000  450 000  1 125 000 2,72 %  1 800 000  4,18 % 
Bartłomiej Muszyński****, w tym:  245 000  2 138 805  2 383 805 5,77 %  2 628 805  6,11% 
Bartłomiej Muszyński (bezpośrednio)  0  1 788 805  1 788 805 4,33 %  1 788 805  4,16 % 
 Infrakom Sp. z o.o.  245 000  350 000  595 000 1,44 %  840 000 1,95 % 
             
Rafał Holanowski*****, w tym:  0  4 594 535  4 594 535 11,11 %  4 594 535 10,68 % 
Supra Inwest S.A.  0  4 460 695  4 460 695 10,79 %  4 460 695 10,36  % 
Pozostali  585 000  3 460 660 4 045 660  9,79 %    4 630 660  10,76 %
SUMA  1 700 000
39 636 500   
 41 336 500 100,00 %  43 036 500  100,00 % 
* - akcje serii A Emitenta są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki

** - Billow Limited posiada 28 400 000 akcji na okaziciela Emitenta w sposób pośredni przez spółkę zależną Medcervin sp. z o.o. 

*** - Marek Cegielski posiada 442 500 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni oraz 675 000 akcji serii A i 450 000 akcji na okaziciela Emitenta w sposób pośredni przez spółkę zależną Dr Marek Cegielski sp. z o.o.

**** - Bartłomiej Muszyński posiada 1 788 805 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni , 245 000 akcji serii A i 350 000 akcji na okaziciela Spółki w sposób pośredni przez spółkę zależną Infrakom Sp. z o.o.   

*****- Rafał Holanowski posiada 133.840 akcji na okaziciela Spółki w sposób bezpośredni  oraz 4.091.912 akcji na okaziciela Spółki w sposób pośredni przez spółkę zależną Supra Inwest S.A.

 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: