english version
Historia Spółki

Geneza przedsięwzięcia

Rynek leków biotechnologicznych jest stosunkowo nowy. Rozwija się jednak bardzo intensywnie od ok. trzydziestu lat i już zrewolucjonizował współczesną medycynę. Produkty lecznicze z udziałem substancji biotechnologicznych otwierają nowe możliwości ich wykorzystania w wielu innowacyjnych terapiach.

Poszukiwanie nowych substancji biologicznych było właśnie przesłanką twórców pracujących nad odkryciami, które stały się fundamentem Stem Cells Spin. Spółka powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń i prac naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu nad wynalazkiem dotyczącym komórek macierzystych o symbolu MIC-1. Komercjalizacja wynalazku w drodze powołania spółki typu spin off związana była z bardzo pozytywnymi wynikami badań, które wskazywały na możliwość szerokiego zastosowania wynalazku. Przede wszystkim poprzez wykorzystanie niezwykłych właściwości komórek MIC-1 i ich substynacji pochodnych w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, ale również w innych dziedzinach, np. w dermokosmetyce.


Powołanie Spółki

Stem Cells Spin S.A. została utworzona na mocy aktu przekształcenia spółki Stem Cells Spin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stem Cells Spin spółka akcyjna zawartego w dniu 15 listopada 2010 r. Przekształcona Spółka (Stem Cells Spin S.A.) została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 lutego 2011 r. pod numerem KRS 0000377470.

Prawny poprzednik (Stem Cells Spin sp. z o.o.) powstał na mocy aktu zawiązania z dnia 26 lutego 2009 r. i został zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 marca 2009 r. pod numerem KRS 0000326326.

Wejście na NewConnect
 
19 sierpnia 2011 roku uchwałą Zarządu GPW w Warszawie wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 476.500 praw do akcji serii C Spółki oraz 4.460.000 akcji na okaziciela serii B i 476.500 akcji na okaziciela serii C Spółki. 
 
Debiut spółki na rynku NewConnect nastapił 24 sierpnia 2011 roku.
 
21 września 2011 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 616 000 zł do kwoty 663 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospdoarczy KRS.
 
30 czerwca 2012 roku debiut nowej, innowacyjnej marki biodermokosmetycznej Revitacell. Revitacell to kuracje opracowane przez polskich naukowców i wykorzystujące niespotykane dotąd właściwości komórek macierzystych MIC-1.
 
23 września 2013 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 663 650 zł do kwoty 1 143 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospdoarczy KRS.

13 stycznia 2014 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 143 650 zł do kwoty 1 293 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospdoarczy KRS.Syntetyczne informacje podsumowujące wybrane daty z historii Spółki przedstawia tabela.

26 lutego 2009 Zawiązanie prawnego poprzednika - spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. Kapitał założycielski wyniósł 50 tys. zł
24 marca 2009 Rejestracja w KRS spółki Stem Cells Spin sp. z o.o., pod numerem KRS 0000326326.
11 maja 2009 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stem Cells Spin sp. z o.o. podjęło uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. Do spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. przystąpiła Akademia Medyczna we Wrocławiu poprzez wniesienie aportem w postaci praw ze zgłoszeń do rejestracji przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej następujących patentów, związanych z komórkami macierzystymi typu MIC-1:
- Nr P 378963 z dnia 3 luty 2006 r
- Nr P 382287 z dnia 25 kwietnia 2007 r
-Nr P 383134 z dnia 11 sierpnia 2007 r
-Nr PTC/PI/2007/000080 z dnia 10 grudnia 2007 r.
15 listopada 2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stem Cells Spin sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
9 lutego 2011 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji przekształcenia spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. w Stem Cells Spin S.A.
9 marca 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 850 000 akcji serii C Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
13 czerwca 2011 Akt Notarialny o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 616 000 zł na 663 650 zł.
19 sierpnia 2011 Uchwała Zarządu GPW w Warszawie o wprowadzoniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 476.500 praw do akcji serii C Spółki oraz 4.460.000 akcji na okaziciela serii B i 476.500 akcji na okaziciela serii C Spółki. 
24 sierpnia 2011 Debiut Spółki na NewConnect.
21 września 2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 616 000 zł do kwoty 663 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.
30 czerwca 2012 Debiut nowej, innowacyjnej marki biodermokosmetycznej Revitacell. 
23 września 2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 663 650 zł do kwoty 1 143 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.
13 stycznia 2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 143 650 zł do kwoty 1 293 650 zł przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: