english version
Walne Zgromadzenie 27.06.2024

Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 377470 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-306) przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i informacja o liczbie akcji i głosów:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=219887&title=Zwo%C5%82anie+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+27+czerwca+2024+roku
 

Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wroclaw
tel +48 71 326 54 07 / fax +48 71 735 93 47
ISO 9001 ISO 13485 ISO 22716 WPT
Wykonanie: